Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

Ενημέρωση - Ευρωπαϊκή Ένωση - Συμβούλιο της Ευρώπης

Το Συμβούλιο της Ευρώπης έχει σχεδιάσει και έχει παρουσιάσει στα κράτη-μέλη το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Γλωσσών, στο οποίο ορίζονται τα επίπεδα γνώσης αλλά και η νέα φιλοσοφία για την εκμάθηση των ξένων γλωσσών.

Σύμφωνα με το Συμβούλιο της Ευρώπης υπάρχουν έξι επίπεδα.
Το Lioubas Language Academy λειτουργεί σύμφωνα με το πρόγραμμα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ακολουθεί τα επίπεδα που ορίζονται από αυτό σε όλες τις γλώσσες.

Α1 Επίπεδο στοιχειώδους γνώσης
Α2 Επίπεδο βασικής γνώσης
Β1 Επίπεδο μέτριας γνώσης
Β2 Επίπεδο καλής γνώσης
Γ1 Επίπεδο πολύ καλής γνώσης
Γ2 Επίπεδο άριστης γνώσης

TOP