Πτυχία Αγγλικών

English

 

Ενιαίο Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς

Πανεπιστήμιο του
Cambridge

Πανεπιστήμιο του
Michigan

Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας

C2

Πρόκειται για ένα απαιτητικό δίπλωμα που πιστοποιεί την άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας και αντιστοιχεί στο επίπεδο C2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοί του μπορούν να επικοινωνούν αποτελεσματικά σε οποιαδήποτε περίσταση (επαγγελματικό και κοινωνικό περιβάλλον) και είναι ικανοί να κατανοούν πολύπλοκα κείμενα (αλληλογραφία, επιστημονικά και λογοτεχνικά κείμενα, άρθρα εφημερίδων κ.α.).

Ο υποψήφιος για το CPE θα εξεταστεί γραπτά και προφορικά. Συγκεκριμένα η εξέταση αποτελείται από πέντε (5) μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 • Έκθεση (Writing)
 • Γραμματική (Use of English)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Προφορική Εξέταση (Speaking)

Για να αποκτήσουν το Certificate of Proficiency in English (CPE) - University of Cambridge οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της τελικής εξέτασης.

Το Certificate of Proficiency in English (ECPE) πιστοποιεί το προχωρημένο επίπεδο γνώσεων στην αγγλική γλώσσα και ο κάτοχος του μπορεί να κατανοεί πολύπλοκα κείμενα και να εκφράζεται γραπτά και προφορικά άνετα και με σαφήνεια στο κοινωνικό και επαγγελματικό του περιβάλλον.

Πρόκειται για γραπτή και προφορική εξέταση που αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

 • Έκθεση (Writing)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension)
 • Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section)
Γ2
C1

Το Certificate of Advanced in English αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι σπουδαστές που ολοκληρώσουν τα μαθήματα Αγγλικών στο επίπεδο αυτό είναι σε θέση να χρησιμοποιούν την αγγλική γλώσσα με ευχέρεια και άνεση, να ανταποκρίνονται στις περισσότερες περιστάσεις της κοινωνικής και επαγγελματικής ζωής καθώς και να ανταπεξέρχονται στις απαιτήσεις της ανώτατης εκπαίδευσης. Συνήθως οι υποψήφιοι χρειάζονται ένα επιπλέον έτος προετοιμασίας μετά την απόκτηση του First Certificate in English προκειμένου να περάσουν με επιτυχία τις εξετάσεις για το CAE.

Η εξέταση για το Certificate of Advanced in English είναι γραπτή και προφορική και αποτελείται συγκεκριμένα από πέντε (5) μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 • Έκθεση (Writing)
 • Γραμματική (Use of English)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)

Για να αποκτήσουν το Certificate of Advanced in English οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της εξέτασης.

Το ALCE αντιστοιχεί στο επίπεδο C1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Το δίπλωμα αυτό παρέχει μια έγκυρη πιστοποίηση στον κάτοχό του ότι μπορεί να επικοινωνήσει σε πολύ καλό επίπεδο Αγγλικών, τόσο σε εργασιακό όσο και σε ακαδημαϊκό επίπεδο, καθώς και να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις των αγγλόφωνων πανεπιστημίων.

Η εξέταση για το ALCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)
Γ1
B2

To First Certificate in English είναι το δίπλωμα – ορόσημο στην αγγλική γλώσσα και αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι κάτοχοι του διπλώματος Lower είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τις βασικές δομές της αγγλικής γλώσσας με αρκετή άνεση και ευχέρεια. Επιπλέον, κατέχουν ένα ευρύ λεξιλόγιο που τους επιτρέπει να επικοινωνούν με αποτελεσματικότητα και αυτοπεποίθηση στις περισσότερες από τις καθημερινές, κοινωνικές περιστάσεις.

Η εξέταση για το First Certificate in English - Lower είναι γραπτή και προφορική και πιο συγκεκριμένα αποτελείται από τα ακόλουθα πέντε (5) μέρη:

 • Κατανόηση γραπτού λόγου (Reading)
 • Έκθεση (Writing)
 • Γραμματική (Use of English)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)

Για να αποκτήσουν το First Certificate in English - Lower οι υποψήφιοι θα πρέπει να επιτύχουν και στα πέντε (5) μέρη της εξέτασης.

Το δίπλωμα ECCE είναι επίσημο πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο Β2 (επίπεδο lower) του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Απονέμεται από το Πανεπιστήμιο της Πολιτείας του Michigan των Η.Π.Α.

Το πτυχίο Competency, είναι επίσημα αναγνωρισμένο τόσο από το ελληνικό κράτος ως πιστοποιητικό γλωσσομάθειας όσο και από τον ιδιωτικό τομέα ως πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας. H εξέταση για το ECCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

 • Έκθεση (Writing)
 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Γραμματική, Cloze, Λεξιλόγιο και κατανόηση κειμένων (Grammar, Cloze, Vocabulary and Reading Comprehension)
 • Προφορική Εξέταση (Interactive Oral Examination Section)
B2
B1

Η εξέταση Preliminary English Test (PET) αντιστοιχεί στο επίπεδο B1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς. Οι μαθητές αυτού του επιπέδου μπορούν να χρησιμοποιούν τα Αγγλικά στο επίπεδο της καθημερινής ζωής και είναι σε θέση να επικοινωνήσουν αποτελεσματικά με αγγλόφωνους ή μη ομιλητές.

To BCCE αντιστοιχεί στο επίπεδο Β1 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.

Το δίπλωμα αυτό παρέχει αναγνωρισμένη πιστοποίηση ότι ο κάτοχός του μπορεί να επικοινωνήσει σε βασικό επίπεδο Αγγλικών και να χειριστεί αποτελεσματικά τις βασικές δομές της γλώσσας.

Η εξέταση για το BCCE αποτελείται από τέσσερα (4) μέρη:

 • Κατανόηση προφορικού λόγου (Listening)
 • Κατανόηση γραπτού κειμένου (Reading)
 • Παραγωγή γραπτού λόγου (Writing)
 • Προφορική εξέταση (Speaking)
B1
A2

Η εξέταση Key English Test (KET) αντιστοιχεί στο επίπεδο Α2 του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς και προσφέρει ένα βασικό πιστοποιητικό γνώσης της αγγλικής γλώσσας προετοιμάζοντας τον υποψήφιο για τις λοιπές εξετάσεις Αγγλικών του Cambridge ESOL.

  A2
A1

 

 

  A1

 

TOEIC

Το TOEIC® είναι ένα τεστ αξιολόγησης γνώσεων της Αγγλικής γλώσσας για σπουδαστές των οποίων η μητρική γλώσσα δεν είναι η Αγγλική. Η βαθμολογία που λαμβάνει ο υποψήφιος, σε μία κλίμακα 0-990, είναι ενδεικτική του επιπέδου του στα Αγγλικά.

Το TOEIC® διαρκεί 2 ώρες και αποτελείται από 200 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών, μοιρασμένες σε 2 μέρη: α) Την κατανόηση προφορικού λόγου (ακουστικού κειμένου) με 100 ερωτήσεις και β) την κατανόηση γραπτού λόγου, επίσης με 100 ερωτήσεις.

Το TOEIC® ΔΕΝ είναι μία εξέταση του τύπου «ή περνάω ή κόβομαι». Κάθε υποψήφιος που θα λάβει μέρος στις εξετάσεις TOEIC® , θα λάβει ένα score. Το αν έχει ουσιαστικό αντίκρισμα ή όχι αυτό το score, εξαρτάται από τη στόχευση του υποψήφιου. Για παράδειγμα, για έναν υποψήφιο που δεν διαθέτει οποιαδήποτε πιστοποίηση Αγγλικών, ένα score TOEIC® 505 και άνω, το οποίο αποδεικνύει την Καλή Γνώση της Αγγλικής γλώσσας (επιπέδου Β2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες) είναι επιτυχία. Αν όμως διαθέτει ήδη Lower, θα πρέπει να στοχεύσει για ένα score TOEIC® άνω του 785, το οποίο αντιστοιχεί στο επίπεδο C1. 

Για αποδοχή από Ευρωπαϊκά πανεπιστήμια. Για εργασία στην Αυστραλία. Ταχύρυθμο πρόγραμμα για σωστή, αποτελεσματική προετοιμασία και υψηλά scores.

 

IELTS

Οι απόφοιτοι των Ελληνικών ΑΕΙ που ενδιαφέρονται για μεταπτυχιακά στην Ευρώπη, θα πρέπει, μεταξύ άλλων, να διαθέτουν ικανοποιητική γνώση της Αγγλικής γλώσσας.

Το ίδιο ισχύει και για άτομα που ενδιαφέρονται να μεταναστεύσουν και να εργαστούν στην Αυστραλία.

Προκειμένου να αποδείξει το επίπεδό του στα Αγγλικά, ο υποψήφιος μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις Αγγλικής γλώσσας IELTS™. Οι εξετάσεις IELTS™ διεξάγονται στην Ελλάδα μία έως τρεις φορές κάθε μήνα.

Στο IELTS™, δεν υπάρχει «επιτυχία» και «αποτυχία». Κάθε υποψήφιος παίρνει ένα score, ανάλογα με τις επιδόσεις του στην εξέταση. Το αν αυτό το score είναι ικανοποιητικό ή όχι, θα το κρίνει ο εκπαιδευτικός φορέας από τον οποίο θέλει να γίνει δεκτός ο υποψήφιος. Ο βαθμός δυσκολίας της εξέτασης ξεκινά από επίπεδο Lower (για ένα μέτριο score, το οποίο λογικά είναι ανεπαρκές για τα περισσότερα πανεπιστήμια) και φτάνει μέχρι επίπεδο Proficiency, για τα υψηλά score.

To score IELTS™ που θα πάρετε έχει ισχύ για 2 χρόνια. Εφόσον θέλετε να επικαιροποίησετε ή να βελτιώσετε το IELTS™ score σας, μπορείτε να λάβετε εκ νέου μέρος στις εξετάσεις IELTS™. Δεν υπάρχει περιορισμός στο πόσες φορές μπορεί να λάβει μέρος στις εξετάσεις IELTS™ ένας υποψήφιος.

H  εξέταση για το IELTS™ έχει συνολική διάρκεια περίπου 2 ώρες και 45'  Ο υποψήφιος εξετάζεται στα παρακάτω:

Paper Sections Total number of questions / items Total time allowed
Listening 4 40 30'
Reading 3 40 60'
Writing 2 writing tasks 1) 150 words
2) 250 words
60'
Speaking   11-14 min
TOP